การสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   ภาค

· จำนวนและประเภทของขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

· จำนวนผู้ปฏิบัติงานในองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

· รายรับในรอบปี 49 ขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

· การให้ความช่วยเหลือขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

· การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำเนินกิจการขององค์การ

                                       

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0 x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย