การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

· จำนวนและขนาดของโรงพยาบาล

· จำนวนเตียงผู้ป่วย / จำนวนผู้ป่วย

· จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน

· รายรับ ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่มของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน

· การบริการในโครงการประกันสุขภาพ

· การเข้ารับการรักษาของชาวต่างประเทศ

· ดัชนีชี้วัดที่สำคัญ

                                       

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 5 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0 x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-014-F-50-00-000-000-B

 

พ.ศ. 2550

 

-

CD-ROM

 

132

260

 

16