การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· สรุปผลการสำรวจ : การประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

         -  ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ

· สรุปผลการสำรวจ : การประกอบการของผู้ประกอบการรถร่วม

         -  รายรับจากการประกอบกิจการ

         -  ค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ

       -  สินทรัพย์ถาวร

      

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0 x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-004-F-48-00-000-000-T

E2-004-F-47-00-000-000-T

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

-

เอกสาร

เอกสาร

297

574

350

810

38

58