การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

· ข้อมูลการขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ

        -  จำแนกตามกลุ่มจังหวัด

        -  จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

        -  จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม      

· ข้อมูลการขนส่งสินค้าเข้าสถานประกอบการ

        -  จำแนกตามกลุ่มจังหวัด

        -  จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

        -  จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม      

 

             

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0 x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocketbook : 14.5 x 21.0 ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

E2-044-F-50-00-000-000-B

E2-044-B-50-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

-

-

เอกสาร

Pocketbook

 

366

57

 

400

แจก

 

25

-