สำมะโนอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค  

· ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

         -  จำนวนและขนาดของสถานประกอบการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

         -  การส่งออกและประเทศที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ 

         -  อัตราการใช้กำลังการผลิต 

         -  หมวดอุตสาหกรรม

· ข้อมูลสถิติที่สำคัญจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวดอุตสาหกรรม

         -  คนทำงานและค่าตอบแทนแรงงาน

         -  มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่ม

         -  มูลค่าผลผลิตและมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ 

· การเปรียบเทียบการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 10 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  20.5 x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E1-005-F-50-00-000-000-B

E1-005-B-50-00-000-000-T

E1-005-F-50-00-000-R01-B

E1-005-F-50-00-000-R02-B

E1-005-F-50-00-000-R03-B

E1-016-F-50-00-000-R04-B

E1-016-F-50-00-000-R05-B

E1-016-F-50-00-000-R06-B

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

ทั่วราชอาณาจักร

ทั่วราชอาณาจักร

กรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

CD-Rom

Pocket book

เอกสาร

เอกสาร

CD-Rom

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

423

46

422

423

439

310

419

431

420

แจกฟรี

420

420

420

420

420

420

16

-

58

13

16

58

58

58