สำมะโนอุตสาหกรรม

                                                                                     (ข้อมูลพื้นฐาน : นอกเขตเทศบาล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   ภาค

· จำนวนสถานประกอบการ

· ขนาดของสถานประกอบการ

· รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

· รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ

· การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ

· คนทำงานและลูกจ้าง

        

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 10 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

       E1-013-C-50-00-000-000-B

E1-013-C-50-00-000-R02-B

E1-013-C-50-00-000-R03-B

E1-013-C-50-00-000-R04-B

E1-013-C-50-00-000-R05-B

E1-013-C-50-00-000-R06-B

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

ทั่วราชฯ

ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

500

500

16

16

16

16

16

16