สำมะโนการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รายภาค

· ลักษณะที่สำคัญของผู้ถือครองทำการเกษตร

· เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ลักษณะการถือครองที่ดิน

· การใช้ปุ๋ยและการป้องกัน / กำจัดศัตรูพืช

· ลักษณะทางด้านประชากรและการทำงาน

· รายได้และหนี้สินของครัวเรือน

· การจ้างลูกจ้างทำงานเกษตร             

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 10 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

    E1-002-F-46-00-000-000-B

    E1-002-F-46-00-000-R01-B

    E1-002-F-46-00-000-R03-B

    E1-002-F-46-00-000-R04-B

    E1-002-F-46-00-000-R06-B

   

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546

 

ทั่วราชฯ

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

 

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

 

 

162

161

160

200

182

 

410

480

480

540

480

 

16

16

16

16

16