รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· รายได้ของครัวเรือน

           -   รายได้เกิดจากค่าจ้างและเงินเดือน   การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม   การเกษตร

              และรายได้จากแหล่งอื่น ๆ

· รายจ่ายของครัวเรือน  

         -   ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ  ได้แก่   ที่อยู่อาศัย   ค่าอุปโภคและบริโภค   และที่ไม่

             เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค

· หนี้สินของครัวเรือน  

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

    E2-001-F-50-00-000-000-B

    E2-001-B-50-00-000-000-T

    E2-001-F-50-00-000-R01-B

   

    E2-001-F-50-00-000-R03-B

    E2-001-F-50-00-000-R04-B

    E2-001-F-50-00-000-R05-B

    E2-001-F-50-00-000-R06-B

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

 

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

ทั่วราชฯ

-

กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

CD-Rom

Pocket book

CD-Rom

 

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

88

25

84

 

85

86

85

84

 

200

แจกฟรี

200

 

200

200

200

200

16

-

16

 

16

16

16

16