การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· จำนวนผู้ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง

· การเปรียบเทียบจำนวนผู้ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างทั่วประเทศในปี 49 และปี 50

· ลักษณะของการก่อสร้าง

         -  ก่อสร้างใหม่

         -  ต่อเติมหรือดัดแปลง

· ประเภทของสิ่งก่อสร้าง

         - สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และมิใช่อาคารโรงเรือน

· จำนวนอาคารและพื้นที่ก่อสร้าง

         - สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และมิใช่อาคารโรงเรือน

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E3-025-F-50-00-000-000-B

E3-025-B-50-00-000-000-T

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

-

-

เอกสาร

Pocket book

227

44

250

แจกฟรี

16

-