เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· เศรษฐกิจมหภาค

         -  บัญชีประชาชาติ   ดุลการชำระเงิน   การคลังรัฐบาล   การเงิน – การธนาคาร                             การค้าระหว่างประเทศ

         -  ดัชนีราคา   อุตสาหกรรมเกษตร   แรงงาน  รายได้   ค่าใช้จ่าย   หนี้สินครัวเรือน              

          การก่อสร้าง   พลังงาน

· ขีดความสามารถในการแข่งขัน

         -  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

         -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5 x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ