การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (ผู้ได้รับใบอนุญาต) พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 5 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.5 x 29.0 ซม
ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ข้อมูลทั่วไป
  • ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำแนกตามขนาดกิจการ
  • สินทรัพย์ถาวร
  • เปรียบเทียบการดำเนินกิจการขนส่งโดยสารประจำทางของผู้ประกอบการ
  • ปัญหาและความช่วยเหลือที่ต้องการจากรัฐ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-003-F-52-00-000-000-T

พ.ศ. 2552

-

เอกสาร

95

200

22