สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน

กำหนดการออกหนังสือ : : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

        

  • ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน ปี 2552
  • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จำแนกตามประเภทของพลังงาน ปี 51 – 52
  • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายภาค ปี 51 – 52
  • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ของครัวเรือน รายไตรมาส ปี 51 – 52
  • ทรัพย์สินของครัวเรือนที่ต้องใช้พลังงาน

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-011-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2552
-

Pocket book

30

แจกฟรี

-
E2-011-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
Pocket book
43
แจกฟรี
-