สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน

                                                                                       พ.ศ. 2551

                                                                                                                                                                         

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 2 ปี                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม. 

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย                                                          

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน ปี 51

· เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จำแนกตามประเภทของพลังงาน ปี 50—51

· เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายภาค ปี 50—51

· ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน รายไตรมาส ปี 51

· สินทรัพย์ของครัวเรือนที่ต้องใช้พลังงาน

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

E2-011-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

 

-

 

Pocket book

 

30

 

แจกฟรี

 

-