Statistical Yearbook Thailand 2019 - page 5

คำนำ
สำนั
กงำนสถิ
ติ
แห่
งชำติ
มี
บทบำทหน้
ำที่
ในกำรบริ
หำรจั
ดกำรสถิ
ติ
และสำรสนเทศของชำติ
ให้
เป็
นระบบ
และต้
องกำรให้
สั
งคมทุ
กภำคส่
วนสำมำรถใช้
สถิ
ติ
และสำรสนเทศเป็
นเข็
มทิ
ศนำทำงในกำรพั
ฒนำ เพื่
อประโยชน์
ของ
ประชำชนและประเทศชำติ
สำนั
กงำนสถิ
ติ
แห่
งชำติ
จึ
งได้
จั
ดทำหนั
งสื
อรำยงำนสถิ
ติ
รำยปี
ประเทศไทยขึ้
น โดยรวบรวม
ข้
อมู
ลสถิ
ติ
ที่
สำคั
ญทำงด้
ำนเศรษฐกิ
จ สั
งคม และสิ่
งแวดล้
อมจำกโครงกำรสำมะโน/สำรวจ ที่
สำนั
กงำนสถิ
ติ
แห่
งชำติ
ผลิ
ตเอง และหน่
วยสถิ
ติ
อื่
น ๆ เพื่
อเผยแพร่
ให้
หน่
วยงำนภำครั
ฐ ภำคเอกชน สถำบั
นกำรศึ
กษำ และประชำชนทั
วไป
ทั้
งภำยในประเทศและต่
ำงประเทศ นำข้
อมู
ลสถิ
ติ
ไปใช้
ในกำรกำหนดนโยบำย วำงแผน ตั
ดสิ
นใจ ตลอดจนกำรค้
นคว้
ทำวิ
จั
ย และอ้
ำงอิ
งต่
ำง ๆ
รำยงำนสถิ
ติ
รำยปี
ประเทศไทย พ.ศ. 2562
ฉบั
บนี้
เนื้
อหำประกอบด้
วย
ส่
วนที่
หนึ่
เป็
นกำร
นำเสนอแผนที่
ประเทศไทย ควำมรู
เกี่
ยวกั
บประเทศไทย และตั
วชี้
วั
ดที่
สำคั
ญ เพื่
อให้
ผู
ใช้
ข้
อมู
ลได้
มี
ควำมรู
ควำมเข้
ำใจ
และมองเห็
นภำพเกี่
ยวกั
บประเทศไทย
ส่
วนที่
สอง
เป็
นกำรนำเสนอข้
อมู
ลสถิ
ติ
ในรู
ปของตำรำงสถิ
ติ
และแผนภู
มิ
สถิ
ติ
โดยนำเสนอเป็
น 21 บทตำมสำขำสถิ
ติ
โดยมี
บทนำประกอบกำรใช้
ข้
อมู
ลสถิ
ติ
เพื่
อให้
ผู
ใช้
ข้
อมู
ลทรำบถึ
งควำมเป็
นมำ
หรื
อควำมหมำยของข้
อมู
ลได้
ชั
ดเจนยิ่
งขึ้
น อี
กทั้
งได้
ระบุ
แหล่
งที่
มำของข้
อมู
ลไว้
ใต้
ตำรำงสถิ
ติ
ทุ
กตำรำง เพื่
อให้
ผู
ใช้
ข้
อมู
ลสำมำรถศึ
กษำรำยละเอี
ยดเพิ่
มเติ
มได้
ในโอกำสนี้
สำนั
กงำนสถิ
ติ
แห่
งชำติ
ขอขอบคุ
ณส่
วนรำชกำร และรั
ฐวิ
สำหกิ
จ ที่
ได้
สนั
บสนุ
นข้
อมู
สำหรั
บกำรจั
ดทำรำยงำนฉบั
บนี้
และหวั
งว่
ำจะได้
รั
บควำมร่
วมมื
อเช่
นนี้
ต่
อไป เพื่
อให้
หน่
วยงำนภำครั
ฐ ภำคเอกชน
สถำบั
นกำรศึ
กษำ และประชำชนทั
วไป สำมำรถนำข้
อมู
ลจำกหนั
งสื
อไปใช้
ประโยชน์
ได้
อย่
ำงครบถ้
วนทุ
กสำขำ
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...634
Powered by FlippingBook