การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.5 x 29.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง

              - จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่

              - จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง

  • ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
  • จำนวนอาคารและพื้นที่ก่อสร้าง
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E3-025-F-52-00-000-000-B

E3-025-B-52-00-000-000-T

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

-

-

เอกสาร

Pocket book

223

57

 

300

แจกฟรี

38

-