สรุปผลที่สำคัญผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                                         และการสื่อสาร พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี            

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม. 

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย                                                         

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามสถานภาพการทำงาน

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามกลุ่มทางเศรษฐกิจ

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามชั่วโมงทำงาน

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้าง

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I3-001-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

 

-

 

Pocket book

 

36

 

แจกฟรี

 

-