รายงานผลที่สำคัญสำรวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                            และการสื่อสารของประเทศไทย

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม ICT

· การใช้ ICT และการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

· การวิจัยและการพัฒนา ระบบมาตรฐานประกันคุณภาพ

· ความต้องการจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

· มูลค่าตลาดและค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ

· สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจการ

       

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I2-005-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

99

แจกฟรี

-