รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

                                                                                       และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

                                                                             องค์การมหาชน

                                                                            

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ารพัฒนาเว็บไซต์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

· ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

· บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน

· ทัศนคติต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

· การใช้เครือข่ายสื่อสารและสารสนเทศภายในหน่วยงาน

       

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I2-008-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

173

แจกฟรี

-