การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                             และการสื่อสาร (สถานประกอบการ)

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

· การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

· ค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

· บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

· บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

· การขาดแคลนบุคลากรหรือต้องการบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

· การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาค

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ค่าลงทะเบียน)

I2-001-C-50-00-000-000-B

I2-001-B-50-00-000-000-T

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

ทั่วราชฯ

ทั่วราชฯ

CD-ROM

Pocket book

-

48

510

แจกฟรี

16

-