การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                              และการสื่อสาร (ครัวเรือน)

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· จำนวนประชากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

· ลักษณะของประชากรที่ใช้โนยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         -   จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

         -   เพศและกลุ่มอายุ  การศึกษา  สถานภาพการทำงาน  อาชีพ

         -   อุตสาหกรรมที่สำคัญของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

         -   แหล่งและกิจกรรม   เวลาในการใช้  และค่าใช้จ่ายในการอินเตอร์เน็ตต่อเดือน

         -   จำนวนประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือและรูปแบบของผู้ใช้

· การมีและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน

         -  ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         -  ครัวเรือนที่มีการคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

         -  จำนวนเงินค่าใช้โทรศัพท์พื้นฐานและอินเทอร์เน็ตต่อเดือน

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

I2-002-F-50-00-000-000-B

I2-002-C-50-00-000-000-B

I2-002-B-50-00-000-000-T

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

-

-

-

CD-Rom

ซีดีรอม

Pocket book

233

233

30

350

350

50

16

5

6