สรุปผลสำรวจผู้ทำงาน

                                                                            ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ระดับการศึกษา เขตการปกครอง

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามสถานภาพการทำงาน  อุตสาหกรรม

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ ชั่วโมงทำงาน

· ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้าง

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I3-004-B-50-00-000-000-T

พ.ศ. 2550

-

Pocket book

36

แจกฟรี

-