เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                            และการสื่อสารของประเทศไทย

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· ภาพรวมการพัฒนา ICT และองค์ประกอบการพัฒนา

· การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

· เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

· การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี                      

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย