รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                                                                            ในโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล คลินิก และสถานบริการ

                                                                                 เพื่อสุขภาพ

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ

· ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

· การรับชำระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

· ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความสามารถและความพร้อมในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

        และข้อเสนอแนะต่อกลุ่มโรงพยาบาล / สถานพยาบาล และคลินิก

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I2-009-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

157

แจกฟรี

-