สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : รายปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

  • ลักษณะทั่วไปสถานประกอบการ

              - การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ ขนาดและที่ตั้งของสถานประกอบการ

  • การใช้ ICT

              - การใช้คอมพิวเตอร์

              - ประเภทของซอฟต์แวร์ที่มีใช้

              - ประเภทของเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่มีใช้

  • บุคลากรที่ทำงานด้าน ICT ที่ปฎิบัติงานในสถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นบริษัท

              - บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสาขา ICT

              - ระยะเวลาการปฎิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาสาขา ICT

              - ความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา สาขา ICT

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
I2-001-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
Pock book
48
แจกฟรี
-