รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                                     และการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ลักษณะทั่วไปของสถานศึกษา และครู / อาจารย์ /ผู้สอน

· การใช้  ICT เป็นฐานการเรียนรู้

· การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา

· งานวิจัยและการผลิตสื่อการสอนด้าน ICT

· การวิเคราะห์ปัจจัย (factor Analysis)

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I2-003-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

87

150

6