google www.nso.go.th
สิ่งพิมพ์เชิงสถิติ >> ทำเนียบหมู่บ้าน
ทำเนียบหมู่บ้าน

ทำเนียบหมู่บ้าน
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2544
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 16.0x21.0 ซม.
แผนภูม/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: -
ยอดคงเหลือ: -
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับอำเภอและตำบล
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก
- จำนวนหมู่บ้านและตำบล
- จำนวนประชากร
- สถานที่ตั้งของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
- สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ