:: ข่าวสาร > วีดีโอไฟล์ภารกิจ สสช วีดีโอที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
วีดีโอการประชุม/สัมมนา
เรื่อง


 

การประชุมแนวทางความร่วมมือในการจัดทำและการใช้ประโยชน์
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ีระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ
และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

การประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงาน เผยผลสำรวจ
1 ใน 5 คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต คุณธรรม - จริยธรรมหลักคำสอนทาง
ศาสนาช่วยได้
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์
ปี 2552 ระหว่างกรมอนามัยและสำนักงานสถิติแห่งชาติ
สสข เชิงรุก ตอน : ตลาดนัดข้อมูลครั้งที่ 1 เพื่อบูรณาการและ
เชื่อมโยง ข้อมูลสถิติ

สสช เชิงรุก ตอน : Thailand e-Commerce Forum 2008
…Today Knowledge for the Next Competitive Edge

การประชุมร่วม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และสำนักงานสถิติแห่งชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนแม่บทสถิติและ
แผนการปฏิบัติการสถิติ สาขาทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร
การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ
การประชุมร่วม กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติภาครัฐ
เตรียมความพร้อมงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำปี 2552
การถอดบทเรียนผลการทดลองทำสำมะโนประชากรและเคหะ
ประสานเครือข่ายอาคารสูง กทม. ครั้งที่ 1