:: ข่าวสาร > ฝึกอบรม
ผู้จัดการข้อมูล นิตยา 02-143-1345
วันที่ประกาศ หลักสูตร/วิชา/โครงการ
5-06-56

- รายชื่อผู้เข้ารับการหลักสูตร สถิติเพื่อการวิเคราะห์นโยบาย (1)
- รายชื่อผู้เข้ารับการหลักสูตร สถิติเพื่อการวิเคราะห์นโยบาย (2)
- รายชื่อผู้เข้ารับการหลักสูตร เทคนิคการจัดทำสำมะโน/สำรวจ
- รายชื่อผู้เข้ารับการหลักสูตร การสร้าง Webpage ด้วย Dreamweaver
- รายชื่อผู้เข้ารับการหลักสูตร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

   
08-12-53 แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามนโยบายผู้บริหาร สสช