:: ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555  :: ปีงบประมาณ 2554
ผู้จัดการข้อมูล ปาริชาติ 02-141-7324   ศิริพร 02-141-7326
 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ
เรื่อง
ยื่นซอง
เปิดซอง
6-06-56
ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย ภายในพร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
4-06-56
- ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย ภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง
ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
10-05-56
- ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
9-05-56
- ประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555) ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารแนบท้ายการประกวดราคาฯ
- ภาคผนวก
-
-
05-04-56
ประกาศยกเลิกประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555)
-
-
28-03-56
- ร่างขอบเขตของงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2556
- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ
- เอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้าง ฯ
-
-
22-03-56
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทน และเพิ่มศักภาพ (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ 2556 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารแนบท้ายประกวดราคาซื้อฯ
-
-
13-03-56
แก้ไขประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
-
-
8-03-56
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบ การประมวลผลโครงการขนาดใหญ่เพื่อทดแทน
ระบบเมนเฟรม(Mainframe) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์

- เอกสารประกวดราคา ฯ
- ภาคผนวก
- เอกสารแนบท้ายการประกวดราคาฯ
25 มี.ค.56
-
21-02-56
  - ร่างขอบเขตงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบแม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2556
  - ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  - เอกสารแนบท้ายการประกวดราคาจ้างฯ
-
-
21-02-56
- ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555)
  - ภาคผนวก ก ข ค และ ง
  - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
11-02-56
- ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555) (ครั้งที่ 5)
  - ภาคผนวก
  - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
   
11-02-56
- ขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) พ.ศ. 2556
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารแนบท้ายประกวดราคา
-
-
8-02-56
- ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2556
(ครั้งที่ 4)

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารแนบท้ายประกวดราคา
-
-
25-01-56
  - ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555) (ครั้งที่ 4)
  - ภาคผนวก
  - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
   
16-01-56
- ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) พ.ศ. 2556
(ครั้งที่ 3)

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารแนบท้ายประกวดราคา
-
-
16-01-56
- ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2556
(ครั้งที่ 3)

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารแนบท้ายประกวดราคา
-
-
20-12-55
- ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารแนบท้ายประกวดราคาภูมิภาค
-
-
20-12-55
- ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
27-11-55
  - ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555) (ครั้งที่ 3)
  - ภาคผนวก
  - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
23-11-55
- ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2556
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารแนบท้ายประกวดราคาภูมิภาค
-
-
21-11-55
- ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) พ.ศ. 2556
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
16-10-55   - ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555) (ครั้งที่ 2)
  - ภาคผนวก ก เครื่องมือและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
  - ภาคผนวก ข ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ
  - ภาคผนวก ค งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  - ภาคผนวก ง งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- -
28-08-55
  - ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555) (ครั้งที่ 1)
  - ภาคผนวก ก เครื่องมือและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
  - ภาคผนวก ข ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ
  - ภาคผนวก ค งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-.
06-01-55
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย ภายในพร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 มค. 55 เวลา 10.00 - 12.00 น.
29-12-54
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย ภายในพร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
ประกวดราคา/สอบราคา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
ยื่นซอง
เปิดซอง
3-076-56
การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานสถิติประเทสไทย พ.ศ. 2556"
4 -15 กค.56
16 กค.56
เวลา 14.00 น.
2-076-56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2 -12 กค.56
15 กค.56
เวลา 14.00 น.
14-06-56
ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
-
-
21-05-56
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
21 พ.ค. - 3 มิ.ย.56
4 มิ.ย. 56
11-04-56
ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ
-
-
05-04-56
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556
-
-
15-03-56
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2555
13-25 มีค. 56
26 มีค. 56
8-03-56
ขายรถราชการที่ใช้งานแล้วโดยวิธีขายทอดตลาด
-
-
8-03-56
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ
(ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2556 ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
-
-
4-03-56
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม โครงการสำรวจ การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
4-14 มี.ค.56
15 มี.ค. 56
4-03-56
สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานโครงการการแปลงแผน แม่บทระบบสถิติประเทศไทย สู่การปฎิบัติเชิง พื้นที่ พ.ศ. 2555 จำนวน 12 รายการ รวม 2,000 เล่ม
4-15 มี.ค.56
18 มี.ค. 56
15-02-56
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2556"
15-26 ก.พ.56
27 ก.พ.56
เวลา 14.00 น.
1-02-56
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2556
1-12 ก.พ. 56
13 ก.พ.56
เวลา 14.00 น.
16-01-56
สอบราคาจ้างพิมพ์กระเป๋าผ้าทรงถุง จำนวน 2,462 ใบ
15-25 มค. 56
28 มค.56
เวลา 14.00 น.