:: ข่าวสาร > จัดซื้อจัดจ้าง  > โดยวิธีประกวดราคา/สอบราคา
ผู้จัดการข้อมูล ปาริชาติ 02-141-7324   ศิริพร 02-141-7326
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา/สอบราคา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
5-076-56
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
24-06-56
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 หมวด
13-06-56
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล
โครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555) ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
23-05-56
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
27-03-56
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบ โครงการการแปลแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทยสู่การปฎิบัติเชิงพืนที่ พ.ศ. 2556 จำนวน 12 รายการ
25-03-56
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบ สอบถามโครงการสำรวจการอ่านหนังสือของ
ประชากร พ.ศ. 2556
19-03-56
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนและเพิ่มศักภาพ (ส่วนกลาง) พ.ศ 2556 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
8-03-56
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์ หนังสือ "ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2556"
26-02-56
ผลการสอบราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าทรงถุง จำนวน 2,462 ใบ
19-02-56
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหา
กำไร พ.ศ. 2556
28-01-56
ผลสอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการ สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556
16-01-56
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบ สอบถามโครงการสำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) พ.ศ.2556
20-12-55
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 หมวด
20-12-55
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์รายงานเผยแพร่โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
3-11-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2556
27-11-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ.2556 จำนวน 3 รายการ
21-11-55
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 หมวด
8-11-55
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5-11-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบ สอบถาม โครงการสำรวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2556
29-10-55
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2555
10-10-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงาน การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 จำนวน 6 ฉบับ
25-09-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานสถิติ 3 รายการ
21-09-55
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ 2556
21-09-55
ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ชำรุด ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด
21-09-55
ผลการสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ แนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ
19-09-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2556
12-09-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์สำมะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2553 จำนวน 6 ฉบับ
06-09-55
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์แบบ สรง.ไตรมาส 1 พ.ศ.2556
06-09-55
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนำสำนักงาน
28-08-55
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 25555
15-08-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์ แบบสอบถามสำรวจความพิการ พ.ศ.2555
17-07-55
การสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ แนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ
16-07-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์ "หนังสือรายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553"
10-07-55
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
06-07-55
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
06-07-55
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
16-05-55
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
14-05-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
14-05-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2555
14-05-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
04-04-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์ "หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2554"
04-04-55
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์ "คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555"
02-04-55
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "การ จัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ปี 2555 (ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ)"
30-03-55
ผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
06-03-55
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศน์เพื่อการอบรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
06-03-55
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
22-02-55 รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์ แบบสอบถามโครงการสำมะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ.2555
06-02-55 รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์
27-09-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
27-09-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
08-09-54
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม และหนังสือรายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
08-09-54
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานสถิติ
07-09-54
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 2 รายการ
01-09-54
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
01-09-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสพกพาสำเร็จรูป
24-08-54
ผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์ Proxy Appliance
24-08-54
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
29-07-54
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานสถิติประเทศไทย
28-07-54
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ หนังสือรายงานสถิติ
30-06-54
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ระบบปรับปรุงการ จัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติ
ของสำนักงานสถิติจังหวัด ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23-06-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ
16-06-54
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ระบบการประมวลผล โครงการขนาดใหญ่
เพื่อทดแทน ระบบเมนเฟรม ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
16-06-54

ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง
และอุปกรณ์ ภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความ มั่นคง

07-06-54
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554
25-05-54
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนที่และ ข้อมูลพื้นฐาน พ.ศ. 2553 จำนวน 2 รายการ
25-05-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 63 รายการ
22-04-54
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน ประจำปี 2553
19-04-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
04-04-54
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ แบบสอบถาม จำนวน 2 รายการ
21-03-54
ผลสอบราคาจ้างทำซองพลาสติกใส่เอกสาร จำนวน 2 รายการ
08-03-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
23-02-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 93 รายการ
17-02-54

ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10-02-54
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ
10-02-54
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
04-02-54
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงาน
04-02-54
ผลราคาสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามจำนวน 2 รายการ
25-01-54
ผลราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
14-01-54
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
23-12-53
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์แบบนับจด
15-12-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ
09-12-53
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์ซองบรรจุ แบบสอบถาม
09-12-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ
09-12-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
01-12-53
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปก แผ่นพับ โครงการสำรวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2554
24-11-53
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติ
22-11-53
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร สารสถิติ
27-09-53
ผลการสอบราคาจ้างเหมา บริการรักษาความปลอดภัย
27-09-53
ผลสอบราคาจ้างเหมาทำความ สะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29-09-53
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
29-09-53
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 93 รายการ
29-09-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 76 รายการ
20-09-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Netbook) พร้อมอุปกรณ์
20-09-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค
17-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินปีพุทธศักราช 2554
17-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ
16-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบ สอบถามโครงการสำรวจภาวะ การทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1
16-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ แบบสอบถาม
16-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานโครงการสำรวจการ เปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2551
03-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ รายงานสถิติรายปีประเทศไทย
03-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ รายงานการสำรวจภาวะ เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
01-09-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ระบบเฝ้าติดตาม
การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และขยายหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก
30-08-53
ผลการประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ คอมพิวเตอร์
30-08-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ระบบประชุมทางไกลบนเว็บ
25-08-53
ผลการประกวดราคาซื้อเครื่อง SCAN(ICR) ประจำจังหวัีด
23-08-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ ติดกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ
23-07-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2552
07-07-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 95 รายการ
05-07-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 64 รายการ
10-05-53
ผลการประกวดราคาซื้อวัสดุ สำนักงานโครงการสำมะโน ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29-04-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบ ประกาศนียบัตร สำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสนาม โครงการ
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
28-04-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ โปสเตอร์ แบนเนอร์ และป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งโต๊ะ
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จำนวน 3 รายการ
27-04-53
ผลการสอบราคาวัสดุสำนักงาน
21-04-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบ ธุรการ และซองบรรจุแบบ
08-03-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
08-03-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 2 รายการ
05-03-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
12-02-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
15-01-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์