:: ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการข้อมูล จิราพร 02-141-7487
วันที่ประกาศ
เรื่อง
22-01-56 หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง
2-01-55 มกราคม - มีนาคม 2556 สสช จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2556
2-01-55 มกราคม - มีนาคม 2556 สสช จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลการมีการใช้ ICT ในครัวเรือน พ.ศ. 2556
27-07-55 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2554 (แก้ไข)
22-02-55 สสช. เก็บข้อมูล E-Commerce เชิงรุก ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ พร้อมกัน ทั่วประเทศ
22-02-55 สสช ระดมเจ้าหน้าที่สำรวจการใช้เทคโนโลยีในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมีนาคม–พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมกันทั่วประเทศ
13-02-55

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

27-09-54
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จะจัดส่งเจ้าหน้าที่
ออกเก็บข้อมูลผู้ประสบอาชญากรรม ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ พร้อมกันทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
18-08-54
สสช.ประชุมแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดระบบสถิติรายสาขา
22-06-54
คนไทยสุขภาพจิตดีขึ้นต่อเนื่อง จังหวัดที่มีรายได้สูงกลับมีความสุข
น้อยกว่าจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ
03-05-54
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๔ สสช จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูล
การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมกันทั่วประเทศ
03-05-54
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๔ สสช จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูล
ผู้สูสงอายุพร้อมกันทั่วประเทศ
25-04-54
สสช ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล e-Commerce วันนี้ถึง พฤษภาคม  2555 พร้อมกันทั่วประเทศ
20-04-54
ผู้อำนวยการ สสช ให้สัมภาษณ์สดรายการ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"
เกี่ยวกับผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
11-04-54
สำนักงานสถิติฯ ระดมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ICT โดยส่งเจ้าหน้าที่ลง
พื้นที่เก็บข้อมูลการมีการใช้สารสนเทศและการสื่อสารจากผู้ประกอบการ
พร้อมกันทั่วประเทศ วันนี้ถึง พฤษภาคม 2554
08-04-54
ผลสำมะโน 65.4 ล้านคน นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เปิดเผย ผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
18-01-53
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำนักงานสถิติแห่งชาติ
07-01-52
ยอดขายไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้น