การประชุมเรื่อง แนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อการจัดสัมมนา

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับจำนวนประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย

              

ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2551 เวลา 9.30 น. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับจำนวนประชากรจากการคาดประมาณประชากรของ-ประเทศไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญฯจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติจากศูนย์ / สำนักเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

การประชุมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติจากศูนย์ / สำนักที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลจำนวนประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยไปใช้ในการประมวลผลโครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานตลอดจนใช้ในการจัดทำข้อมูลสถิติ / ตัวชี้วัด ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำการคาดประมาณจำนวนประชากรของประเทศและข้อแตกต่างระหว่างจำนวนประชากรจากการคาดประมาณประชากรกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ประเด็นสำคัญจากการประชุม มีดังนี้

           ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการ-พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมห่งชาติมาชี้แจงและอธิบายถึงแนวทางในการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด และข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่นข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ซึ่งในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการปรับปรุง ( Revised) การประมาณ-จำนวนประชากรชุดใหม่ ซึ่งได้จัดทำเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เป็นรายงานเผยแพร่ โดยชุดปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับสมมุติฐานสำหรับใช้ในการคาดประมาณประชากรให้ทันสมัย ( Update) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปใช้แทนชุดเดิมที่ได้เผยแพร่ไปแล้วตั้งแต่พฤษภาคม 2546

ประโยชน์ที่ได้รับ และแผนการดำเนินการต่อไป มีดังนี้

           ผลจากการประชุมจะทำให้ข้าราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศ ภาค จังหวัดตลอดนจนความคืบหน้าในการปรับปรุงการคาดประมาณจำนวนประชากรชุดใหม่ และเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างจำนวนประชากรจากการคาดประมาณประชากร และจากแหล่งข้อมูลอื่นซึ่งจะมีประโยชน์ต่อภารกิจของสำนักงานฯ ในด้านการผลิตและการบริการข้อมูล ในการดำเนินการต่อไปสำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนที่จะนำผลจากการคาดประมาณ- ประชากรชุดปรับปรุง (ต.ค. 50) มาปรับใช้กับงานโครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป

 

****************************************************