:: หน่วยราชการอื่น ๆ
ผู้จัดการข้อมูล สุครีม 02-141-7502
  วิทยาลัยประชากรศาสตร์
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ศุนย์นเรนทร
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  มูลนิธิเด็ก
  สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)