:: หน่วยรัฐวิสหกิจ
ผู้จัดการข้อมูล สุครีม 02-141-7502
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
สำนักนายกรัฐมนตรี
  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
กระทรวงกลาโหม
  องค์การแบตเตอรี่
  องค์การฟอกหนัง
 
กระทรวงการคลัง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สาขา 1
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สาขา 2
  โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  โรงงานยาสูบ
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  องค์การสุรา
  โรงงานไพ่
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  การกีฬาแห่งประเทศไทย
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  
  การเคหะแห่งชาติ
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  องค์การสวนยาง
  องค์การสะพานปลา
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
  บริษัทไม้อัดไทย จำกัด
  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 
กระทรวงคมนาคม
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  บริษัท ขนส่ง จำกัด
  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
  สถาบันการบินพลเรือน
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  องค์การสวนพฤกษศาสตร
  องค์การจัดการน้ำเสีย
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 
กระทรวงพลังงาน
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 
กระทรวงพาณิชย์
  องค์การคลังสินค้า
 
กระทรวงมหาดไทย
  การไฟฟ้านครหลวง
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  การประปานครหลวง
  การประปาส่วนภูมิภาค
  องค์การตลาด
 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  องค์การค้าของคุรุสภา
 
  องค์การเภสัชกรรม
 
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด บริษัท ร่วมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม