themes
:: สาระน่ารู้ทางสถิติ >> ทฤษฎีระเบียบวิธีสถิติ
เราทำสถิติกันอย่างไร  
ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ และการการใช้โยชน์ข้อมูลสถิติ   
การบริหารงานสถิติของประเทศไทย  
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสนาม  
การนำเสนอผลการสำมะโน/สำรวจ