ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา/สอบราคา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
29-09-53
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
29-09-53
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 93 รายการ
29-09-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 76 รายการ
20-09-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Netbook) พร้อมอุปกรณ์
20-09-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค
17-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินปีพุทธศักราช 2554
17-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ
16-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบ สอบถามโครงการสำรวจภาวะ การทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1
16-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ แบบสอบถาม
16-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานโครงการสำรวจการ เปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2551
03-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ รายงานสถิติรายปีประเทศไทย
03-09-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ รายงานการสำรวจภาวะ เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
01-09-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ระบบเฝ้าติดตาม
การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และขยายหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก
30-08-53
ผลการประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ คอมพิวเตอร์
30-08-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ระบบประชุมทางไกลบนเว็บ
25-08-53
ผลการประกวดราคาซื้อเครื่อง SCAN(ICR) ประจำจังหวัีด
23-08-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ ติดกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ
23-07-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2552
07-07-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 95 รายการ
05-07-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 64 รายการ
10-05-53
ผลการประกวดราคาซื้อวัสดุ สำนักงานโครงการสำมะโน ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29-04-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบ ประกาศนียบัตร สำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสนาม โครงการ
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
28-04-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ โปสเตอร์ แบนเนอร์ และป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งโต๊ะ
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จำนวน 3 รายการ
27-04-53
ผลการสอบราคาวัสดุสำนักงาน
21-04-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบ ธุรการ และซองบรรจุแบบ
08-03-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
08-03-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 2 รายการ
05-03-53
ผลสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
12-02-53
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
15-01-53
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียน/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง