ประกวดราคา/สอบราคา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
ยื่นซอง
เปิดซอง
20-09-53
ขายรถยนต์ที่ใช้งานแล้วของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยวิธีทอดตลาด
1 - 13 ต.ค. 53
-
10-09-53
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและการให้บริการข้อมูลสถิต
-
-
06-09-53
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
6 ก.ย. - 15
ก.ย. 53
16 ก.ย. 53
เวลา 10.00 น.
03-09-53
สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทิน ปีพุทธศักราช 2554
1 ก.ย. - 10
ก.ย. 53
13 ก.ย. 53
เวลา 14.00 น.
03-09-53
สอบราคาจ้างบริการรักษา ความปลอดภัย สถานที่ทำการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13 ก.ย.
53
14 ก.ย. 53
เวลา 14.00 น.
01-09-53
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ราย
1 ก.ย. - 10
ก.ย. 53
14 ก.ย. 53
เวลา 14.00 น.
01-09-53
สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน
3 ก.ย. - 13
ก.ย. 53
15 ก.ย. 53
เวลา 10.00 น.
30-08-53
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการให้ บริการข้อมูลสถิติ
27 ส.ค. - 6
ก.ย. 53
8 ก.ย. 53
เวลา 14.00 น.
26-08-53
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "การจัดปรเภทอาชีพมาตรฐานสากล
ฉบับแปลจาก International Standard Classification
of Occupation : ISO-08"
25 ส.ค. - 3
ก.ย. 53
6 ก.ย. 53
เวลา 14.00 น.
26-08-53
สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลง
ทางการเกษตร พ.ศ. 2551
26 ส.ค. - 6
ก.ย. 53
8 ก.ย. 53
เวลา 10.00 น.
24-08-53
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 76 รายการ
6 ก.ย. 53
เวลา 10.00 น.-11.30 น.
13 ก.ย. 53
เวลา 14.00 น.
23-08-53
แก้ไขสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 94 รายการ
-
-
11-08-53
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 94 รายการ 11-21 ส.ค. 53
24 ส.ค. 53
เวลา 14.00 น.
11-08-53
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
11-20 ส.ค. 53
26 ส.ค.53
11-08-53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ส.ค. 53
เวลา 10.00 น.-11.30 น.
-
11-08-53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ดบุ๊คขนาดเล็ก
(Netbook) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
27 ส.ค. 53
เวลา 14.00 น.-15.30 น.
-
10-08-53
สอบราคาจ้างพิมพหนังสือรายงาน สถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2553
(ฉบับพิเศษ)
9 - 19 ส.ค. 53
20 ส.ค. 53
เวลา 14.00 น.
02-08-53
สอบราคาซื้ัอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบประชุมทางไกลบนเว็บ
30 ก.ค. - 9 ส.ค. 53
11 ส.ค. 53
เวลา 10.00 น.
02-08-53
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถามการสำรวจภายหลังการแจงนับ
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
30 ก.ค. - 9 ส.ค. 53
11 ส.ค. 53
เวลา 14.00 น.
02-08-53
สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2552
2-11 สค. 53
16 ส.ค. 53
เวลา 14.00 น.
02-08-53
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
02-08-53
ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค
 
02-08-53
ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คขนาดเล็ก (Netbook) พร้อมอุปกรณ์
 
28-07-53
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
19-07-53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเฝ้าติดตามการใช้ทรัพยากร
คอมพิวเตอร์และ ขยายหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ก.ค. 53
เวลา 10.00 - 11.30 น.
-
16-07-53
สอบราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกพร้อมติดตั้ง
5 ส.ค. 53
ในเวลาราชการ
6 ส.ค. 53
เวลา 10.00 น.
14-07-53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
2 ส.ค. 53
เวลา 10.00 - 11.30 น.
-
13-07-53
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คขนาดเล็ก ( Netbook ) พร้อมอุปกรณ์
-
-
07-07-53
ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสาร ประกวดราคา โครงการระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร
-
-
07-07-53
ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการ เข้า-ออก และระบบรักษาความ
ปลอดภัยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
01-07-53
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน ประจำปี 2552 1-12 ก.ค. 53
14 ก.ค. 53
เวลา 10.00 น.
30-06-53
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR ) และร่างเอกสาร
ประกวดราคาระบบฝ้าติดตามการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
และขยายหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก
-
-
29-06-53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.ค.53
เวลา 10.00 -11.30 น.
-
29-06-53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่อง SCAN(ICR)
ประจำจังหวัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ค.53
เวลา 10.00 -11.30 น.
-
24-06-53
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference: TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการระบบควบคุมการ
เข้า - ออก และระบบรักษาความปลอดภัย สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ (ครั้งที่ 3)
-
-
21-06-53
ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตงานและเอกสารแนบทัาย
ประกวดราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์
โครงการระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อทดแทน
และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)
-
-
09-06-53
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องแสกน (ICR) ประจำจังหวัด
(ครั้งที่ 2)
-
-
04-06-53
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2
)
-
-
04-06-53
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference: TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการระบบควบคุมการ
เข้า - ออก และระบบรักษาความปลอดภัย สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ (ครั้งที่ 2)
-
-
04-06-53
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 95 รายการ
21 มิ.น. 53
22 มิ.ย. 53
เวลา 14.00 น
04-06-53
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 64 รายการ
3-14 มิ.ย. 53
16 มิ.ย. 53
เวลา 10.00 น.
01-06-53
ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างขอบเขตงานและเอกสารแนบทัาย
ประกวดราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์
โครงการระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อทดแทน
และเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1)
-
-
25-05-53
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องแสกน (ICR) ประจำจังหวัด
(ครั้งที่ 1)
-
-
24-05-53

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 1)

-
-
18-05-53
ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference: TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการระบบควบคุมการ
เข้า - ออก และระบบรักษาความปลอดภัย สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ (ครั้งที่ 1)
-
-
31-03-53
สอบราคาจ้างบริการรักษา ความปลอดภัยสถานที่ทำการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9 - 23
เม.ย. 53
29 เม.ย.
53
31-03-53
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่อง
Pocket PC พร้อมอุปกรณ์ ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
31-03-53
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่โปสเตอร์ แบนเนอร์และ
ป้าย ประชาสัมพันธ์ตั้งโต๊ะ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2553
30 มี.ค. - 9
เม.ย. 53
12 เม.ย. 53
เวลา 10.00 น.
31-03-53
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร สำหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานสนาม โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
1 เม.ย. - 19
เม.ย. 53
20 เม.ย. 53
เวลา 10.00 น.
23-03-53
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบธุรการ และซองบรรจุแบบ โครงการ
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จำนวน 2 รายการ
24 มี.ค. -2 เม.ย. 2553
5 เม.ย. 53
เวลา 14.00 น.
15-03-53
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสำมะโนประชากรและ เคหะ
พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
5 เม.ย. 2553 เวลา
10.00 น. - 11.30 น.
-
15-03-53
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โครงการ
จัดซื้อเครื่อง SCAN (ICR) ประจำจังหวัด
-
-
15-03-53
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 1)
-
-
10-03-53
ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการ
สำมะโนประชากรและ เคหะ พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์
-
-
05-03-53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง Pocket PC
พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค. 53
เวลา 10.00 น. -
11.30 น.
-
02-03-53
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงกา
รสำมะโนประชากรและ เคหะ พ.ศ. 2553
ด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์
16 มี.ค. 53
เวลา 10.00 น. - 11.30 น.
-
26-02-53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อ
เครื่อง SCAN (ICR) ประจำจังหวัด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส
16 มี.ค. 53
เวลา 10.00 น. - 11.30 น.
-
22-02-53
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
และร่างเอกสาร ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่อง
Pocket PC
-
-
17-02-53
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
และร่างเอกสาร ประกวดราคาการประกวดราคาซื้อวัสด
ุสำนักงานโครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
จำนวน 11 รายการ
-
-
28-01-53
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) และ
ร่างเอกสาร ประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่อง SCAN (ICR)
ประจำจังหวัด (ครั้งที่ 4)

-
-
12-02-53
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
15 - 24 ก.พ. 53
25 ก.พ. 53
เวลา 10.00 น.
12-02-53
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
12 - 22 ก.พ. 53
23 ก.พ. 53
เวลา 14.00 น.
05-02-53
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 3 รายการ
8 - 17 ก.พ. 53
ในเวลาราชการ
19 ก.พ. 53
เวลา 10.00 น.
28-01-53
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
25 ม.ค. - 3 ก.พ. 53
ในเวลาราชการ
5 ก.พ. 53
เวลา 10.00 น.
28-01-53
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) และ
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่อง SCAN (ICR)
ประจำจังหวัด (ครั้งที่ 3)
-
-
28-01-53

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม
คู่มือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารประกอบการ
บรรยาย โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

-
-
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียน/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง