หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียน/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
:: การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ)
1. ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
2. นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ปี 2552
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2546
ปี 2544
3. แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินงาน
       แผนงาน
       งบประมาณ
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
8. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้่างรายเดือน)