:: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ
    อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจกานุเบกษา คือ
 
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  ปี 2553
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
ปี 2544
ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541
ปี 2540
2. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน
  ปี 2553
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
ปี 2544
ปี 2543
ปี 2542
ปี 2541
ปี 2540
3. สถานที่ติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ นโยบาย ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับเอกชน
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลาย ตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฎิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตาที่เห็นสมควร
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง