:: สารระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540
  สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  คำอธิบาย พ.ร.บ. โดย อ.ชัยวัฒน์
  ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม
   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง