หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กฏ   ระเบียบ   ประกาศ   คำสั่ง
1. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 4/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ใช้อำนาจตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
2. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 13/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
3. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 12/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ของนางบุญ เทียนสุขา
4. คำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 11/2544 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
5. คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 10/2544 เรื่อง แต่งตั่งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยของที่ปรึกษา ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลฯ
6. คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 9/2544 เรื่อง แต่งตั่งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัย ของที่ปรึกษาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลฯ
7. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 7/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหากรรมการวินิจฉัย การเปิกเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
8. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 4/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหากรรมการวินิจฉัย การเปิกเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
9. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 5/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหากรรมการวินิจฉัย การเปิกเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร
10. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 6/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหากรรมการวินิจฉัย การเปิกเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
11. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 3/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
12. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 2/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
13. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 1/2544 เรื่อง แต่งตั้งฝ่ายเลขานุการองค์คณะในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขา สังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย องค์คณะที่ 4
14. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 2/2543 เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
15. คำสั่ง กขร.ที่ 1/2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะพิเศษพิจารณาอุทธรณ์ของนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ขอข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารายงานข้อเท็จจริง กรณีบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด(มหาชน)จาก ธปท
16. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 5/2542 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ
17. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 4/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 2542
18. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 3/2542 เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
19. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 2/2542 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ
20. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 1/2542 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (เพิ่มเติม)
21. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 7/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน (เพิ่มเติม)
22. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 6/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน (เพิ่มเติม)
23. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 5/2541 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ
24. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 1/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
25. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 2/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
26. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 3/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
27. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ 4/2541 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตอบข้อหารือและวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540