หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กฏ   ระเบียบ   ประกาศ   คำสั่ง
1. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนดู
2. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ
3. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรอบถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคา ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายอำนาจ โชติช่วง)
6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ
7. คำสั่งประกาศกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง กำหนดองค์คณะในการพิจารณาคำอุทธรณ์
8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2543
9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2543
10. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)
11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย
12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ
13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณและนางกาญจนา แก้วเทพ)
14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(นายเธียรชัย ณ นคร)
15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศ และความมั่นคงของประเทศ
16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(นายครรชิต มาลัยวงศ์)
17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ
18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายกวี สุภธีระ)
19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ