หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
:: ติดต่อด้วยตนเอง >> ติดต่อทางโทรสาร >> ติดต่อทางไปรษณีย์ >> ติดต่อทางอีเมล์
ติดต่อทางอีเมล์
1.
ผู้ขอใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งความจำนงทางอีเมล์ต่อเจ้าหน้าที่
services@nso.go.th
2.
เจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอน วิธีการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์
3.
ในกรณีการขอข้อมูลข่าวสารที่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบโดยทางอีเมล์
4.
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลให้ผู้ขอใช้ข้อมูล เมื่อได้รับธนาณัติค่าใช้จ่ายแล้ว
5.
ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือไม่มีข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผล และคำแนะนำให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบ