หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
:: ติดต่อด้วยตนเอง >> ติดต่อทางโทรสาร >> ติดต่อทางไปรษณีย์ >> ติดต่อทางอีเมล์
ติดต่อทางไปรษณีย์
1.
ผู้ขอใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งความจำนงทางไปรษณีย์
2.
เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและเห็นว่าสามารถจัดส่งข้อมูลให้ได้ จะแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบทางไปรษณีย์
3.
การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ส่งธนาณัติสั่งจ่าย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
4.
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร เมื่อได้รับธนาณัติค่าใช้จ่ายแล้ว
5.
ในกรณีไม่มีข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผล หรือคำแนะนำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบ