:: พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.
1 พระราชกฤษฎีกา จัดสำรวจรายได้และรายจ่ายของครอบครัว 2496
2 พระราชกฤษฎีกา จัดทำสำมะโนการอุตสาหกรรม 2496
3 พระราชกฤษฎีกา จัดทำสำรวจข้อเท็จจริงเพื่อปฏิบัติตามโครงการสถิติเศรษฐกิจการเกษตร 2496
4 พระราชกฤษฎีกา จัดทำสำมะโนและสำรวจการธุรกิจและสภาวะประชากร 2497
5 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท 2508
6 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจทัศนคติของประชาชนในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท 2508
7 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าหรือบริการ 2508
8 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจประชากรชาวเขาในเขตท้องที่บางจังหวัด 2508
9 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจเนื้อที่และพืชผลการเกษตร 2508
10 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจเนื้อที่และพืชผลการเกษตร 2509
11 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจแรงงาน 2509
12 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2509
13 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนครูและสำมะโนโรงเรียน 2510
14 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจเกี่ยวกับการรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2511
15 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม ธุรกิจทางการค้า และธุรกิจทางการบริการ 2511
16 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่วราชอาณาจักร 2511
17 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2511
18 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2512
19 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชากรทั่วราชอาณาจักร    2517
20 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2517
21 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม 2517
22 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2518
23 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนการเกษตร 2519
24 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจแรงงาน 2519
25 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประชากรและเคหะ    2520
26 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม   2522
27 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2523
28 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจแรงงาน 2524
29 พระราชกฤษฎีกา การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชากรทั่วราชอาณาจักร 2524
30 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร 2526
31 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม 2527
32 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2527
33 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประมงทะเล 2527
34 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2528
35 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจเคหะ 2528
36 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจแรงงาน 2529
37 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (ฉบับที่ 2) 2531
38 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล 2532
39 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชากรทั่วราชอาณาจักร 2534
40 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนการเกษตร 2535
41 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนประมงทะเล 2537
42 พระราชกฤษฎีกาการทำงานของประชากร 2538
43 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจอุตสาหกรรม 2538
44 พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 2538
45 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร 2540
46 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเล 2542
47 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2543
48 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล 2546
49 พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร 2544
50 พระราชกฤษฎีกา การทำสำมะโนการเกษตร 2545
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง