หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ความรู้ทั่วไป
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
   ของราชการ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ สสช
    ข้อมูลตามมาตรา 7
    ข้อมูลตามมาตรา 9
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข่าวประกวดราคา
   - ผลการประกวดราคา
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สสช
     คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
     สรุปผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ
     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     ดรรชนีข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ได้
     สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
     แบบฟอร์มการขอรับข้อมูล
     แบบหนังสือร้องเรียน
     แบบหนังสืออุทธรณ์
     ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

 
  ที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลฯ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th