:: เอกสาร/รายงานสถิติ ประกอบด้วย รายงานสำรวจ/สำมะโน  |  รายงานสถิติ  |  เครื่องชี้วัด
ผู้จัดการข้อมูล สุครีม 02-141-7502
     
ปกหนังสือ
icon พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา พ.ศ. 2554
  icon Pocket Book (893 KB) acrobat
20-04-55
     
สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2552
       Pocket Book (725 KB)
            

    
10-08-54
     
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553
       Pocket Book (1.13 MB)
            

    
5-08-54
     
ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552 (784 KB )

06-01-54
     
สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2552    
17-06-53
รายงานสรุปผล (1.89 MB)    ไฟล์ดาวน์โหลด (1.50 MB)
   
สรุปผลสำรวจผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 (1.08 MB)
      
   
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน พ.ศ. 2551 (1.19 MB)
 
            

    
5-08-54
     
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551 (840 KB)  
      
     
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ปี 2550 (6.04 MB)
    
     
สถานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551 (859 KB)
   
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 52 (1.28 MB)
    
5-08-54
   
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน พ.ศ. 2552 (893 KB)
       
5-08-54
   

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน พ.ศ. 2553 (675 KB)
 

5-08-54
   
สำรวจความปลอดภัยในการเดินทาง พ.ศ. 2553 (1.17 MB)
 
21-01-54
   
ภาวะสุขภาพของแรงงานไทย ได้แก่การเจ็บป่วย การมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว และวิธีการรักษาพยาบาล เป็นต้น (2.33 MB)
17-01-54
     
สำรวจอนามัยสวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2552 (1.11 MB)
    
12-07-53
 
การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552 (1.24 MB)
07-08-53
 
ผลสำรวจ/สำมะโน พ.ศ. 2552 (6.69 MB)
   
03-05-53
 
สำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 (2.76 MB)
      
 
สำรวจภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (564 KB)
    
 
การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2550 (1.19 MB)
     
 
สำรวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2550 (937 KB )
     
สื่อมวลชน (วิทยุและ โทรทัศน์) พ.ศ. 2551 (990 KB)
 
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2551 (2.55 MB)
    
 
สำรวจอนามัย สวัสดิการ และการออกกำลังกายของประชาชน พ.ศ. 2550 (1.04 MB)
  
 
สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (0.99 MB)
     
---------------------------------------------------------------------------------------------
โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ icon โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2553 (2.16 MB) acrobat
     
12-03-55
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553 (1.13 MB)
   
            

    
5-08-54
การมีการใช้เทคโนโลยีฯ พ.ศ. 2552 (ฉบับสมบูรณ์) (3.79 MB)     
    
21-10-53
การมีการใช้เทคโนโลยีฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับสมบูรณ์) (2.43 MB)   
  
21-10-53
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ปี 2550 (6.04 MB)
    
ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2555
06-02-55
ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย (3.53 MB)  
     
ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2554
25-07-54
ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย (7.64 MB)  
     
ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2552
รายงานผลการสำรวจ (16.0 MB)  ไฟล์ดาวน์โหลด (12.4 MB)
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (1.45 MB)
     
ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2551
รายงานผลการสำรวจ (69.0 MB)  ไฟล์ดาวน์โหลด (37.0 MB)
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (452 KB)
   
วารสารปี 54
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2554
16-12-54
รายงานผลการสำรวจ (9.92 MB)   
       
 
   
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2553
17-06-54
รายงานผลการสำรวจ (15.4 MB)   
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (745 KB)
   
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2553
23-12-53
รายงานผลการสำรวจ (9.98 MB )    ไฟล์ดาวน์โหลด (8.67 MB)
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (495 KB)
   
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2552    
12-08-53
รายงานผลการสำรวจ (14.3 MB )    ไฟล์ดาวน์โหลด (13.3 MB)
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (627 KB )
   
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2552    
18-12-52
รายงานผลการสำรวจ (10.0 MB)    ไฟล์ดาวน์โหลด (8.16 MB)
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (973 KB)
   
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2551
รายงานผลการสำรวจ (44.7 MB)    ไฟล๋ดาวน์โหลด (11.6 MB)
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (526 KB)
   
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2551
รายงานผลการสำรวจ (49.4 MB)    ไฟล๋ดาวน์โหลด (15.6 MB)
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (662 KB)
   
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2550
รายงานผลการสำรวจ (18.2 MB)    ไฟล๋ดาวน์โหลด (16.8 MB)
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (478 KB)
   
วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2550
รายงานผลการสำรวจ (17.7 MB) ไฟล์ดาวน์โหลด (16.1 MB)
       ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (615 KB)
   
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2554  
19-07-54
รายงานผลการสำรวจ (14.0 MB)     
   
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2553 (ฉบับพิเศษ)    
15-09-53
รายงานผลการสำรวจ (50.1 MB)   ไฟล์ดาวน์โหลด (46.4 MB)
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (1.69 MB )
 
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2552
รายงานผลการสำรวจ (52.9 MB)   ไฟล์ดาวน์โหลด (1.6 MB )
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (1.41 MB)
   
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2551
รายงานผลการสำรวจ (23.6 MB)   ไฟล์ดาวน์โหลด (18.3 MB)
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (1.53 MB)
   
หนังสือสำรวจภาวะเศรษบกิจและสังคม เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2554
รายงานผลการสำรวจ (7.49 MB )
30-03-55
   
รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554
09-01-55
รายงานผลการสำรวจ (6.04 MB)
   
รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2553
16-02-54
รายงานผลการสำรวจ (9.44 MB)
   
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2552 
21-09-53
   
รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551
   
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไืทยที่สำคัญ พ.ศ. 2553  
16-02-54
รายงานผลการสำรวจ (2.00 MB)
      ดาวน์โหลดตารางสถิติ (1.12 MB)
   
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2552     
14-02-54
   
รายงานเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ ปี 2551
รายงานผลสำรวจ (2.43 MB)  
        ไฟล์ดาวน์โหลด (2.27 MB)
   
เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2552     
รายงานผลสำรวจ (6.56 MB)
        ไฟล์ดาวน์โหลด (2.25 MB)
   
เครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2551 (ฉบบย่อ)
   
ายงานเครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2550
   
สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2551
รายงานผลการสำรวจ (38.8 MB )      
        ไฟล์ดาวน์โหลด (37.8 MB )
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาดีเล่าสู่กันฟัง
       แผ่นพับ มาดีเล่าสู่กันฟัง (2.23 MB)
            

    
22-08-54
   เปิดบ้าน "สถิติ" (3.99 MB)
       
     
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ผลสำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2551
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------