themes
หมายเลข โทรศัพท์หน่วยงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้จัดการข้อมูล นิรันดร 02-141-7487
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0 2142-1234

หน่วยงาน

โทรศัพท์สายตรง

สายภายใน

โทรสาร

  สำนักบริหารกลาง  
0 214-31272
17296
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 214-31267
17290
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
0 214-31265
17282
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0 214-31279
17334
  ศูนย์สนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
0 214-31292
17394
  สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
0 214-31299
17414
  สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
0 214-31304
17437
 
  สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
0 214-31309
17451
 
  สำนักสถิติพยากรณ์
0 214-31319
17482
  สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
0 214-31328
21233
 
  สำนักสถิติและสังคม
0 214-31333
21252
  สำนักสถิติสาธารณมติ
0 214-31338
21268
  สถาบันพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ
0 214-31343
21281