themes
:: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดทำสำมะโนเคหะไปพร้อมกับการทำสำมะโนประชากร
ซึ่งในปี 2553 นี้  จะเป็นการทำสำมะโนประชากรครั้งที่ 11 และเป็นการทำสำมะโนเคหะ
ครั้งที่ 5 ของประเทศไทย โดยจัดทำครั้งแรก พ.ศ. 2503 และครั้งต่อมาจัดทำเมื่อ พ.ศ. 2513 2523 2533 2543  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2513  เป็นต้นมา   แผนการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553