:: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
 
QuickStats - ตารางตัวชี้วัด ที่สำคัญทางประชากร รวมทุกจังหวัด และตัวชี้วัดทางประชากรและที่อยู่อาศัย

Map Stat - ในรูปแบบของแผนที่สถิต
       
Census Table - ตารางสถิติจากรายงานผลล่วงหน้า และรายงานผลฉบับสมบูรณ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบวิธี ความแตกต่างระหว่างสำมะโนและทะเบียน แบบสอบถาม